Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viafatu fatu

February 14 2017

To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainnocentsoul innocentsoul
3326 7930
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

June 30 2015

June 29 2015

 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapannakies pannakies
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
7076 3250 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamessclew messclew

June 26 2015

7611 61d8 500
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMaryiczary Maryiczary
3370 6b7b 500
7856 321e
Reposted fromechium echium

June 24 2015

7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viarevalie revalie
6164 9068 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacrystalline crystalline

June 23 2015

2459 9259 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies

June 22 2015

9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viarevalie revalie
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaharmony harmony

June 17 2015

4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk vialentilka lentilka

June 14 2015

4686 9cfd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl