Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2019

5355 45e5
Reposted frommalice malice viaIriss Iriss
4881 a2de
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaIriss Iriss

October 20 2019

Tęsknimy nie za naszym dzieciństwem i naszymi wsiami, ale za wyobrażeniami dzieciństwa i wsi. Lepiej, żebyśmy tam nie jechali po latach. Nie ma już ludzi, których zabraliśmy ze sobą w sercach i umysłach, nie ma sfery emocji kształtujących naszą tożsamość. Dawny świat już odszedł, uległ rozpadowi. Możemy go pielęgnować tylko w pamięci i wyobraźni.
— Wiesław Myśliwski
Reposted bytiteliturysugarvenomfeeglooSenyiaLuukkaKawaiiNamidaSidhe
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparrtyzant parrtyzant
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaparrtyzant parrtyzant
9936 abfc 500
1239 73e3
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparrtyzant parrtyzant

May 13 2019

Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaparrtyzant parrtyzant

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viaparrtyzant parrtyzant
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viamy-whole-self my-whole-self
2309 72fc 500
Reposted fromsoftboi softboi viamy-whole-self my-whole-self
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viamy-whole-self my-whole-self

March 11 2019

5406 9627 500

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl