Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viapannakies pannakies
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viapannakies pannakies
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku

April 24 2017

April 23 2017

Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku
9849 919b 500

allthingseurope:

Arnex-sur-Orbe, Switerland (by Maitri)
Reposted fromlifeless lifeless viapannakies pannakies

April 20 2017

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viacudoku cudoku
5924 0580
Reposted fromNanutka Nanutka viafajnychnielubie fajnychnielubie
Czyś zauważył – zastanowiła się Ania – że gdy ktoś powiada, iż "uważa za swój obowiązek donieść ci" o czymś to musisz przygotować się na przykrą wiadomość? Dlaczego ludzie nigdy nie "uważają za swój obowiązek donieść ci" miłych wieści zasłyszanych o tobie?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku

April 02 2017

Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacudoku cudoku

February 14 2017

To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainnocentsoul innocentsoul
3326 7930
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

June 30 2015

June 29 2015

 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapannakies pannakies
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
7076 3250 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamessclew messclew

June 26 2015

7611 61d8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl